Regulamin stanicy wodnej

Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego Wodniak Piła

i

Stowarzyszenia SN Zwałka

1. Obszar stanicy wodnej wyznacza ogrodzony teren i obiekty zgodnie z zatwierdzoną lokalizacją.

2. Stanica wodna jest obiektem sportowo-rekreacyjnym, spełniającym funkcje:

a) Bazy lokalowo - technicznej gospodarzy terenu,

b) Portu jachtowego i przystani kajakowej,

c) Bazy szkoleniowo - sportowej,

d) Ośrodka życia klubowego i kulturalnego.

3. Władze stanicy wodnej sprawują zarządy Klubów, w ich imieniu Bosman i służby dyżurne, które odpowiadają za organizację, porządek i bezpieczeństwo na stanicy.

4. Osoby przebywające na stanicy wodnej zobowiązane są do uzyskania zgody oraz podporządkowania się zaleceniom i poleceniom Bosmanów, służby dyżurnej oraz członków Zarządu Klubów dotyczącym:

a) Przebywania na pomostach,

b) Kąpieli,

c) Prowadzenia jakiejkolwiek działalności,

d) Biwakowania i rozpalania ognisk,

e) Parkowania samochodów,

f) Wodowania jednostek,

g) Korzystania z urządzeń i elementów wyposażenia.

5. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie stanicy wodnej wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

6. Zwierzęta mogą przebywać na terenie stanicy wodnej wyłącznie pod opieką właścicieli. Na właścicielach spoczywa obowiązek usuwania nieczystości wynikających z pobytu zwierząt.

7. Za mienie prywatne pozostawione lub porzucone na terenie stanicy wodnej Kluby nie ponoszą odpowiedzialności.

8. Za powstałe szkody w wyposażeniu stanicy wodnej lub zanieczyszczenie środowiska odpowiada użytkownik według protokołu powstałych strat.

9. Na terenie stanicy wodnej oraz przyległym akwenie Zalewu Koszyckiego obowiązują ogólne przepisy BHP i ochrony przeciwpożarowej.

10. Zarządcy stanicy wodnej nie odpowiadają za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.

11. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują aktualne przepisy prawa.

Wspierają nas