12.05.2018r

STATUT

Tekst Jednolity

Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” w Pile.

Rozdział I

Nazwa, teren działania i charakter prawny

Art. 1

Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” w Pile, zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów szkół podstawowych  i ponadpodstawowych, rodziców, nauczycieli i sympatyków żeglarstwa.

 

Art. 2

Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Staromiejska 11.

 

Art. 3

Klub posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany jako stowarzyszenie. 

 

Art. 4

Klub działa zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami niniejszego statutu.

Rozdział II

Cel i środki działania

 

Art. 5

Celem Klubu jest:

 1. Propagowanie i popularyzowanie żeglarstwa i innych sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów w zakresie zdobywania umiejętności dotyczących żeglarstwa i innych sportów wodnych.
 3. Planowanie i organizowanie imprez żeglarskich, kajakowych i innych sportów wodnych.
 4. Angażowanie członków Klubu do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 5. Organizowanie życia sportowego uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. 
 6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.

 

Art. 6

1. Klub prowadzi działalność w zakresie celów i zadań statutowych:

a) nieodpłatną w zakresie:

 • PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 
 • PKD 93.12.Z - Działalność klubów sportowych 
 • PKD 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem 
 • PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
 • PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

prowadzoną w celu propagowania i popularyzowania żeglarstwa i innych sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży, prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów w zakresie zdobywania umiejętności dotyczących żeglarstwa i innych sportów wodnych, planowania i organizowania imprez żeglarskich, kajakowych i innych sportów wodnych, angażowania członków Klubu do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, organizowanie życia sportowego uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. 

b) odpłatną w zakresie:

 • PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 
 • PKD 73.1 – Reklama 
 • PKD 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych 
 • PKD 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 
 • PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie 
 • PKD 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 
 • PKD 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 
 • PKD 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów 

prowadzoną w celu propagowania i popularyzowania żeglarstwa i innych sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży, prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów w zakresie zdobywania umiejętności dotyczących żeglarstwa i innych sportów wodnych, planowania i organizowania imprez żeglarskich, kajakowych i innych sportów wodnych, 

2. Zysk uzyskiwany w działalności przeznaczany będzie w całości na realizację celów statutowych Stowarzyszenia

Art. 7

 1. Klub opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków, działaczy oraz rodziców i uczniów.
 2. Zadania, które wykraczają poza możliwości pracy społecznej członków Klubu można realizować na zasadach odpłatnych.
 3. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

 

Art. 8

Członkowie Klubu dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

Art. 9

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby, które złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
 2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Art. 10

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – „Prawo o stowarzyszeniach”.
 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
 4. Korzystania ze sprzętu i urządzeń będących w gestii Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
 5. Korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

Art. 11

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wyrażą zgodę na bycie członkiem wspierającym, zaakceptują statut Klubu, udzielą mu pomocy materialnej lub organizacyjnej oraz zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu. 

 

Art. 12

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.
 2. Zgłaszanie wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
 3. Korzystanie z urządzeń, obiektów i sprzętu Klubu.
 4. Korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

Art. 13

Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
 3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
 4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

 

Art. 14

 

 1. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu lub rozwoju żeglarstwa. 
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu Klubu. 
 3. Członek honorowy ma prawo do:
  a)  korzystania z praw członka zwyczajnego,
  b) uczestnictwa w zebraniach Zarządu Klubu z głosem doradczym,
  c)  zwolnienia z opłaty składek członkowskich,
 1. Członek honorowy zobowiązany jest do przestrzegania Statutu Klubu i Uchwał Władz Klubu.

 

Art. 15

 1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
 1. Dobrowolne ustąpienie, zgłoszone na piśmie do Zarządu Klubu.
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Klubu w przypadku:
  a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
  b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 12 miesięcy,
  c) zalegania z płatnością składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  d) działania na szkodę Klubu.

 1. Rozwiązanie się Klubu.
 1. W przypadku podjęcia uchwały wskazanej w ust. 1 pkt. 2 przez Zarząd Klubu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Klubu w terminie dwóch tygodni od otrzymania uchwały Zarządu Klubu.

Art. 16

Klub może być członkiem innych organizacji prowadzących działalność w obszarze zgodnym z celami statutowymi Klubu.

 

Rozdział IV

Władze Klubu

 

Art. 17

 

 1. Władzami Klubu są:
  a) Walne Zebranie Klubu,
  b) Zarząd Klubu,
  c) Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja władz Klubu trwa cztery lata. 
 2. Uchwały władz Klubu są podejmowane w głosowaniu jawnym. Wybór władz Klubu oraz uchwały w sprawach osobowych są podejmowane w głosowaniu tajnym. Decyzją większości członków danego organu Klubu można zarządzić głosowanie tajne w każdej sprawie. 
 3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Art. 18

 1. Walne Zebranie Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Klub Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na cztery lata.
 3. Walne Zebranie Klubu Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu: 
  a) z własnej inicjatywy,
  b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c) na wniosek 15 członków zwyczajnych.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały. 

 

Art. 19

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu. 
 2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
  a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu zaopiniowanych przez Komisję Rewizyjną,
  c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
  d) dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu,
  e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Klubu,
  f) ocena działalności Zarządu Klubu,
  g) uchwalanie absolutorium dla członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
  h) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu.
  i) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu,
  j) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
  k) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
 1. Walne Zebranie Klubu może podejmować ważne uchwały w pierwszym terminie przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 2. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 

Art. 20

 

 1. Zarząd Klubu składa się z 5-7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.
 2. Członkiem Zarządu Klubu może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 3. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 – miesiące. Zebrania są zwoływane przez Prezesa, a w przypadku wakatu na tym stanowisku przez Sekretarza.
 4. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność przynajmniej połowy liczby członków Zarządu w tym Prezesa lub Sekretarza.
 5. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

 

Art. 21

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu a w szczególności:

a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
c) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
d) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
e) przyjmowanie i skreślanie członków,
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) składanie sprawozdań z działalności Klubu,
h) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.

Art. 22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. 
 3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 4. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  a) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
  b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów ich usunięcia,
  c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień Zarządu,
  e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu lub z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu. 

 

Art. 23

 

 1. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie Klubu lub Komisji Rewizyjnej pozostałym członkom tych organów przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. 
 2. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć dwóch osób do Zarządu i jednej osoby do Komisji Rewizyjnej. Dokooptowanie następuje na czas do upływu kadencji pozostałych członków danego organu.

Art. 24

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,       w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego                            lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział V

Majątek i fundusze Klubu

 

Art. 25

 

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Fundusze Klubu tworzą:
  a) składki członkowskie,
  b) darowizny i zapisy,
  c) dotacje celowe,
  d) dochody z majątku,
  e) dochody z działalności gospodarczej,
  f) opłaty wpisowe,
  g) nieodpłatne świadczenia,
  h) inne wpływy,

3. Zabronione jest 

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywanie majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Art. 26

 

 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: prezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.
 2. W umowach między Klubem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Klub reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Klubu

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

 

Art. 27

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

Art. 28

 1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.

Niniejszy statut zawiera 8 (słownie: osiem) stron/kart jednostronnie pisanych i ponumerowanych.

 

Statut zawiera zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 10 Walnego Zebrania Klubu z dnia 06 marca 2011 roku oraz Uchwałą Walnego Zebrania Klubu z dnia 06 czerwca 2011 roku

Piła, dnia 12 maja 2018 roku.

Wspierają nas